תקנון החברה

א. הואיל והמזמין מזמין את ד. כהן (להל"ן המוזמן) להחלקת בטון אומנותי בהתאם לדרישת המזמין למפרט האמור בחוזה עבודה לעבודת בטון אומנותי

ב. בתמורה לביצוע העבודות ישלם המזמין למ"ר סך המוסכם בצירוף מע"מ לכל מ"ר של העבודה, (להלן: "התמורה למ"ר"). התמורה למ"ר נקבעה על בסיס הזמנה שיצוין בחוזה,היה ושטח העבודות יקטן מההזמנה שבחוזה,תעמוד התמורה לתשולם לפי מ"ר המסוכם מראש כדלהלן,היה ושטח העבודות המוזמנות יוגדל , תגדל התמורה הכוללת בהתאם לחוזה על בסיס התמורה למ"ר.

ג. סך המוסכם ע"ח התמורה הכוללת (להלן:"המקדמה")ישולם ביום חתימת הזמנה זו או עד יום למחורת וליפני תחילת העבודה. איחור מידי באחד מהתשלומים יחייב את המזמין בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 1500 ₪ + מע"מ לכל יום איחור וכן ראשי הקבלן לא להמשיך את העבודה וללא הודעה מראש לאלטר והמקדמה ששולמה תהווה פיצוי מוסכם בגין ביטול כאמור.

ד. המזמין מתחייב למסור למבצע את מקום הביצוע ביום סיכום המסירה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ. כמו כן על המזמין ועל אחריותו להרחקת מיטלטלין וכיסוי מוחלט של כל דלא ניידה לבל יינזקו . וכן הובהר שבשילוב של כלי צמ"א המבצע אינו אחראי לכל נזק כל שהא שיגרם. במידה וביום המסירה לא יהיה ניתן בכלל לעבוד שמיטלטלין לא פונו, ידחה מועד תחילת ביצוע העבודות עד לקבלתו כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, והמזמין יהיה חייב לשלם למבצע בנוסף לתמורה למ"ר, פיצוי בסך של 1500 ₪ + מע"מ בגין כל פועל שהגיע למקום הביצוע ביום המסירה ובהתאם לדו"ח המבצע (תמונה\הודאה כתובה) שיהווה ראיה חלוטה בעניין וסך של 1,000₪+ מע"מ בגין הגעת המבצע. התשלום האמור ישולם אף במקרה בו מקום הביצוע לא יימסר כשהוא נקי מכל אדם וחפץ אף במועד הנדחה. היה והדחייה תהיה למעלה מ-7 ימים, מיום הביצוע יהיה רשאי המבצע לבטל את ההזמנה, והמקדמה ששולמה תהווה פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין ביטול כאמור.
**** מוסכם שהמוזמן יוכל לבצע את עבודתו בזמן,ברציפות ללא שום בעלי מקצוע אחרים וללא כל הפרעה ו\או עיקוב מצד המזמין , היה ואחרת ישלם המזמין פיצוי האמור בסעיף ד' לעיל. הוסבר למזמין שהמוזמן ישתדל להסיר את הלכלוך של עבודת הבטון במקומות דלא ניידה ע"י ג'רניק 260 בר אך לא במקומות שיראה שהצבע\השליכט \הטיח מתקלף כתוצאה ממכשיר לחץ מים (ג'רניק ).

ה. המזמין ו/או מי מטעמו לא רשאי להיכנס למקום הביצוע ו\או להכניס בעלי מקצוע לעניין זה הובהר כי כניסה למקום הביצוע בטרם עת עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לעבודות ו\או לאדם.וכן אין לדרוך במקום הביצוע אלא רק לאחר 24 שעות ממריחת הסילר (שלב סופי), דריכה כאמור תגרום לכתמים ושקיעות בלתי הפיכים. מובהר כי סילר לא מונע לכלוך חיצוני או מונע החלקה מומלצת נסיעה על המשטח ברכב פרטי בלבד ורק לאחר שבועיים מהיציקה 24 שעות לאחר הסילר.

ו. המזמין מתחייב לספק שקעי חשמל, תאורה חזקה וברז מים תקין עבור העבודות בהתאם להוראות המבצע(שהם - כיסוי מוחלט של כל השטח). המזמין מצהיר כי במקום הביצוע אין צנרת של מערכות שונות, וככל שישנה, הודע לו כי היא תכוסה בעבודות שיבוצעו על כל המשתמע מכך, ועלולה לגרום לצנרת נזקים והמבצע אינו אחראי לכל נזק שיגרם לצנרת כאמור. היה והמזמין מעוניין להטמין צנרת כלשהיא בריצוף או תחתיו, הדבר יעשה על ידיו ו\או מטעמו בתוך 24 שעות מסיום ביצוע עבודות הטפסנות. היה ולא תוטמן צנרת כאמור, יבוצעו העבודות בהתאם לתכנון, בלא להמתין לצנרת. במידה והמזמין יבקש להמתין לאחר 24 שעות מסיום הטפסנות, ישלם המזמין לבצע את הפיצוי האמור בסעיף ד' לעיל.
* המוזמן לא מטמין כל סוג חשמל או כל סוג צנרת ולא שולם לו על כך.
* המוזמן לא עושה ולא שולם לו על עשית טיח ,שליכט ,לא מורח חומר שחיקה על בטון או על בלוק כטיח, לא ממלה את הפוגות של הניסורים או מתקנם, לא מורח חומר נגד החלקה, לא מתקן סדקים או פיצוצים שיהיו בבטון ולא מתקן תיקונים שנגרמו כתוצאת העבודה.

ז. המבצע אחראי אך ורק לטיב העבודה ולא לחומר ולטיבו המוזמן מצד ג'. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי חלודה באלמנטים עם ברזל, כגון מכסי ביוב וכן גווני הצבע שבחומר שחיקה והבטון אינם באחריות המבצע.

ח. המזמין מתחייב לסמן בסימוני הזהרה ו\או לגדר את שטח העבודה ולערוך ביטוח של מקום הביצוע אשר יכסה כל נזק מכל מין וסוג כתוצאה מביצוע העבודות ו/או במקום הביצוע. הביטוח יכלול ביטול זכות שיבוב כלפי המבצע.

ט. הודע , פורסם והוסבר למזמין כי העבודות הינן עבודות בבטון לא דקורטיבי אשר שונות באופן מהותי מכל ריצוף רגיל ומהווים ריצוף טבעי שאינו אחיד. לעניין זה הובהר כי- הבטון לא חלק לחלוטין אך יכול להחליק, וכן ישנו שוני בין הצבע המוזמן במניפת הצבעים,תמונה,ועבודה שנראתה באתר אחר לזה שיראה בפועל, ישנו שונות בצבע במקומות שונים מאחר והמרקם הינו טבעי ועל כן אינו אחיד והקהיה של הצבע בפרט ליד הקנטים,המדרגות ובריכות הביוב ובאופן שהעבודה נעשית ידנית (במלא'ז)ישנן שינויי גוונים ומרקם. יתכן להתפוררות או שברים בקנטים בעת פירוק הטפסנות וכן יתכן להתפוררות בקצוות הניסורים שנגרמים משיני המסור ,וכן במקומות של ניסורי הבטון נעשים ללא רובה ולא אלומיניום וכ"ד, ולעיתים ישנן שקיעות נקודתיות בבטון ומראה גלי וכן הקנטים של הבטון מעוגלים באופן בלתי אחיד שאינו ניתן לשיוף. סדקים שיבצרו לא יהיה ניתן לתקנם.וכן המוזמן לא יחויב לתקנם (ראה מאמרים באינטרנט).ו כן חיבור יציקה יבשה ליציקה חדשה אפשר לתוצאה שונה במרקם הגוון וגובה .
* ידוע והוסבר שבטון מקבל סדקים ולכן אין אחריות לסדקים.*

י. המזמין יבצע אשפרה (הרטבה חובה ) של הבטון במשך 12 יום,מיום סיום ביצוע היציקה, פעמיים בכל יום, האחת עד 7:00 בבוקר והשנייה לאחר השקיעה כאשר הבטון קר . היה והמזמין יבקש לבצע סילר תבוצע פעילות האשפרה האמורה לעל עד מריחת הסילר . ביום מריחת הסילר לקבלן יימסר משטח הבטון נקי ויבש ע"מ שיהיה ניתן למרוח סילר על משטח יבש לחלוטין .היה והמשטח לא יהיה נקי לחלוטים ו\או יבש לחלוטין והמוזמן הגיע לבצע את מריחת הסילר, המוזמן יבצע את הסילר והאחריות תחול על המזמין אם לא יסכים המזמין למוזמן לבצע את הסילר יחול על המזמין לתת פיצוי האמור בסעיף ד' לעל.

יא. המבצע יהיה זכאי לצלם את העבודות ולעשות שימוש בצילום בהתאם לשיקול דעתו וללא תמורה.

יב. במידה והמזמין יבקש לבצע שינויים ו/או תוספות בעבודות, תתארך העבודה כתוצאה משינויים אלה.

יג. היה והמזמין יבקש לבטל את ההסכם ישלם המזמין פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור של 50% מהתמורה.

יד. האחריות המלאה לשלמות ניקיון ותקינות העבודות,תחול על המזמין מעת תחילת העבודה ועד 24 שעות מגמר מריחת הסילר

טו. הבטון מחליק ולכן על המזמין (חובה) להדביק במידי מדבקות למניעת החלקה או\ו חומר נגד החלקה (או שווה ערך) (לא שולם למוזמן עבור הדבקת מדבקות למניעת החלקה או\ו מריחת חומר נגד החלקה )וכן על המזמין להתקין במידי מעקה בטיחות באזורי מדרגות שבוצעו או בשיפועים חריגים מלבד האמור בסעיף ט"ו לעל.

טז. תיקון סדקים והתפוררות, ותוספת סילר, תוספת ניסורים ככל שיבקש המזמין יחויבו בתשלום נוסף על התמורה. מומלץ מאוד לא לבצע תיקון סדקים ותיקון התפוררות בקצוות ובניסורים כי הנזק יוגדל מהקיים ומניסיוני גם יחזור וכן המוזמן לא יחויב ולא מבצע עבודות כאלו .

יז. כל הודעה שתישלח בדואר רשום מצד למשנהו תחשב כאילו התקבלה כעבור 48 שעות מעת ישלחה, הודעות s.m.s או ווצא'פ מצד למשנהו תחשב כאילו התקבלה מיידי.

יח. הוסבר שמריחת סילר , פוליש,ליטוש,הברקה אינו לכל החיים ועל המזמין לחזור שנית כל כמה חודשים .

יט. אם הפרת כל סעיף מהסכם זה, המוזמן יהיה ראשי לעצור את העבודה גם אם יהיו השלכות חמורות לבטון.

כ. עם קבלת התמורה יוציא דוד כהן חשבונית מס קבלה בתוספת מע"מ שתשולם ע"י המזמין.

כא. קוב בטון מחסה 10 מטר מר' בעובי של 10 ס"מ קוביים חריגים ישולמו בנפרד לפי מחיר מחירון.

כב. מומלץ והומלץ למזמין למנות מפקח ו\או מהנדס מטעמו על העבודה ולבצעה בדיקת קרקע לתכנון ביצוע העבודה ליפני סגירת החוזה ועל המוזמן לבצע לפי הדרישה ( בתנאי שתוכנית נמסרה ונחתמה ע"י המוזמן ליפני חתימת חוזה ) וכן כל שלב בהתקדמות יהווה להסכמה ולשביעות רצון המזמין ואם לא יספק המזמין מפקח בנייה ו\מהנדס ו\או בדיקת קרקע מטעמו אז ראשיי המוזמן לבצע את העבודה לפי ניסיונו הרב ולא תהינה למזמין שום תענה כלפי המוזמן ולכן אין אחריות על תפיחה או שקיעה בקרקע.( לא שולם למוזמן להביא מפקח,מהנדס או יועץ קרקע).

כג. כשבועיים מיום היציקה אין להניח על המשטח שום חפץ. בהנחת חפץ יהיה צורה בגוון של סימן החפץ.

כד. תמחור העבודה ,סוג החומרים ודרישה לביצוע העבודה נקבעו לפי תיאור דרישת המזמין למפרט המופיע בחוזה .

כה. סוכם: במקרא והצדדים חילוקי מחיר על תוספות שבוצעו, יפסק לפי צד ג' המקובל לשני הצדדים העובד לפרנסתו אך ורק בבטון מוחלק ו\או בומנייט מעל 5 שנים. וכן, חלילה וחס, בחילוקי דעות או מחלוקת בן שני הצדדים על טיב העבודה ו\או אופן ביצוע העבודה או אי עמידה בתשלומים ו\או בזמנים יכריע צד ג' המקובל לשני הצדדים העובד לפרנסתו אך ורק בבטון מוחלק ו\או בומנייט מעל 5 שנים ומה שיפסוק יהוה פיסקה בלתי חוזרת.

כו. היה והמזמין בכל זאת מחליט לתבוע את המוזמן והמוזמן יצא זכאי ב -75% מהטביע ישלם המזמין למוזמן תוך 24 שעות סך מוסכם של 30.000 ₪ + מע"מ וכל ההוצאות המשפטיות (פשרה לא תחשב לזכיית המזמין), היה ולא ישלם המזמין תוך 24 שעות ראשי המוזמן לפנות להוצאה לפועל.

כז. המוזמן יכול רק להמליץ על ספק מסוים אבל שיקול דעת ניתנת למזמין בלבד .
* החוזה ותקנון זה משקף אך את הכתוב ולא את הנאמר או את הידוע *.
* המוזמן מצהיר שהוא לא קבלן רשום או מהנדס ולא יועץ קרקע וראשי המזמין ועדיף להגיש חוות דעת לביצוע ממהנדס או אחר ליפני חתימת חוזה, היה והמזמין הביא מנהל עבודה או מפקח לאחר חתימת החוזה לא תהינה חובה למוזמן להתקשרות עמו ואם עקב כך תופסק העבודה ישלם המזמין למבצע את הפיצוי האמור בכל סעיף ד' לעיל גם אם שולמה המקדמה וראשי המוזמן לעזוב במידי את העבודה לצמיתות.

*קראנו והבנו את האמור בחוזה זה ו\אנו מקבלים את התנאים וכל מה שמופיע בו. * מומלץ מאוד לקרא בעיון רב עוד קטגוריות ומאמרים המופיעים באתרי האינטרנט בטון מוחלק.